Informácia o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy/reklamácie:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Pre stiahnutie formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy KLIKNI TU

Predávajúci:

· Michal Vittek, Komenského 837/10, 919 04 Smolenice (www.vittek.eu)
· Adresa pre vrátenie tovaru: Michal Vittek, Komenského 837/10, 919 04 Smolenice

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na

odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás

informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento

účel môžete použiť:

a.) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete v sekcii Všeobecné obchodné podmienky

na www.vittek.eu, ktorý si stiahnete v PDF formáte, alebo formulár zaslaný na požiadanie

e-mailom a vyplnený zašlete e-mailom na:

info@vittek.eu alebo poštou na horeuvedenú adresu

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným

spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám

bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

  1. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: Michal Vittek, Komenského 837/10, 919 04 Smolenice

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,

pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že

bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu

odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

  1. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky

(počet balíkov, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo

odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

  1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby

· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

· predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

· predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh

nedodávaných v ochrannom obale

· poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.